Aktualności

Dlaczego realizujemy projekt

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. uchwaliło Konwencję o prawach dziecka. W jej preambule zawarty został zapis, który stanowi podstawę w myśleniu o deinstytucjonalizacji: „dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.

Idąca w ślad za tym dokumentem, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do podjęcia działań, których celem powinno być wsparcie rodziny i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej. Jako organizacje pozarządowe, włączamy się w proces wprowadzania zmian systemowych.

Zależy nam bowiem, by zgodnie z obowiązującym prawem, szczególnie młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych.  To, naszym zdaniem, stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi realizowanego przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. Szczegóły dostępne TUTAJ.

Posted in: