Piecza zastępcza

Piecza zastępcza to sposób wsparcia dziecka i rodziny, polegający na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dziecku w sytuacji, kiedy nie może Ono przebywać pod opieką własnych rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego a także na organach administracji rządowej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić wyłącznie po wykorzystaniu wszelkich form pomocy rodzinie, nie wymagających separacji. Decyzja o umieszczeniu dziecka w pieczy a także w rodzinie adopcyjnej powinna być poprzedzona wysłuchaniem dziecka, a jeśli tylko wiek dziecka i stopień dojrzałości na to pozwalają, jego zdanie powinno zostać wzięte pod uwagę.

Formy  wsparcia rodziny po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej zostają określone w planie pracy z  rodziną. Z kolei pomoc dziecku to przede wszystkim zapewnienie mu bezpieczeństwa i stabilizacji. Obowiązujące przepisy określają  18 miesięcy od momentu umieszczenia w pieczy, jako czas  krytyczny, po upływie którego sytuacja dziecka powinna zostać uregulowana. Obowiązek wystąpienia do sądu z wnioskiem o taką regulację wraz z informacją o rezultatach pracy z rodziną spoczywa na Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej w  przypadku dzieci przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz dyrektorach placówek opiekuńczo- wychowawczych gdy chodzi o dzieci przebywających w formach instytucjonalnych.

Jeżeli działania podejmowane na rzecz reintegracji rodziny nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, a dobro dziecka, jego życie i zdrowie w przypadku powrotu do domu jest w dalszym ciągu zagrożone, celem nadrzędnym jest zapewnienie dziecku możliwości dorastania  w trwałym środowisku rodzinnym- w rodzinie adopcyjnej albo rodzinnych formach pieczy zastępczej.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat systemu pieczy zastępczej w Polsce