Aktualności

Czym jest piecza zastępcza

Piecza zastępcza to sposób wsparcia dziecka i rodziny, polegający na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dziecku w sytuacji, kiedy nie może Ono przebywać pod opieką własnych rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego a także na organach administracji rządowej.

Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka, to wychowanie w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, pozwala dziecku na pełny i harmonijny rozwój osobowości. Nie zawsze jednak rodziny umieją lub są w stanie zapewnić potrzebną dzieciom opiekę – nawet pomimo odpowiedniego wsparcia otrzymywanego od państwa. W takiej sytuacji, to system polityki społecznej powinien zapewniać dzieciom prawo do zastępczej opieki rodzinnej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do podjęcia działań, których celem powinno być wsparcie rodziny i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej. Jako organizacje pozarządowe, włączamy się w proces wprowadzania zmian systemowych. Zależy nam bowiem, by zgodnie z obowiązującym prawem, szczególnie młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych.  To, naszym zdaniem, pozwoli na ograniczenie strat związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.

W wyniku realizacji projektu, stworzymy dla samorządów narzędzie, które ułatwi powiatom modyfikowanie systemu pieczy zastępczej. Dzięki temu będą one mogły łatwiej przejść przez proces zmian. W efekcie jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji będzie mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej.  Narzędzie umożliwi dokonanie oceny przebiegu i kosztów wdrażania przekształceń w systemie pieczy zastępczej, dzięki czemu opracowane zostaną szczegółowe rekomendacje do procesu deinstytucjonalizacji.


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na temat Systemu Pieczy Zastępczej w Polsce

Posted in: